กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

พระมหาบุญเกิด กตเวที,ดร.

นักจัดการงานทั่วไป

ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

–ข้อมูลเพิ่มเติม–

นายวิโรจน์ หลอมนาค

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ

ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

–ข้อมูลเพิ่มเติม–

นายกรนัน ขันวัง

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

–ข้อมูลเพิ่มเติม–

นายณพนต์ ทองยวง

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

–ข้อมูลเพิ่มเติม–

นายบุญล้อม วิปุระ

นักจัดการงานทั่วไป

ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

–ข้อมูลเพิ่มเติม–

ว่าที่ ร.ต.ศราวุฒิ สิงห์เดช

นักจัดการงานทั่วไป

ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

–ข้อมูลเพิ่มเติม–

นางสาวพัชรวรรณ จันมะณีย์

นักประชาสัมพันธ์

ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

–ข้อมูลเพิ่มเติม–

นายสมรรถชัย มั่งคำมี

นักประชาสัมพันธ์

ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

–ข้อมูลเพิ่มเติม–