นายกรนัน ขันวัง

0
242

นายกรนัน ขันวัง

ตำแหน่ง

 • นักวิชาการโสตทัศนศึกษา    เลขที่ตำแหน่ง ๐๘๑๒๐๑๔

คำสั่งแต่งตั้ง

 • ที่ ๑๑๘/๒๕๕๘ มีผลตั้งแต่ วันที่ ๒ มิ.ย. ๒๕๕๗, สั่ง ณ วันที่ ๑๔ ก.พ. ๒๕๕๘

สังกัด

 • กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

วุฒิการศึกษา

 • น.ธ.เอก, ประโยค ๑ – ๒
 • ปริญญาตรี พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

โทรศัพท์

 • ๐๙๒-๙๖๓-๓๑๕๗

หน้าที่ภาระงาน 

 • จัดเตรียมอุปกรณ์ถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว งานถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว พร้อมทั้งส่งมอบให้ส่วนงานไปให้บริการ
 • ถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
 • ควบคุมการออกอากาศทางรายการทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (MCU TV)
 • ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย