นางสาวพัชรวรรณ จันมะณีย์

0
436

นางสาวพัชรวรรณ จันมะณีย์

Miss Patcharawan Chanmanee

ตำแหน่ง 

 • นักประชาสัมพันธ์            เลขที่ ๐๘๑๒๐๑๖

คำสั่งแต่งตั้ง

 • ที่่๕๘๓/๒๕๕๙ มีผลตั้งแต่ วันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๕๘, สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ส.ค. ๒๕๕๙

สังกัด

 • กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

โทรศัพท์

 • ๐๘๕-๒๑๒-๗๐๘๘

หน้าที่ภาระงาน 

 • จัดทำเอกสาร เพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ และติดตามผล
 • เผยแพร่ข่าวสารและการใช้สื่อต่างๆ
 • เขียนข่าว บทความ และสารคดีเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และภารกิจของมหาวิทยาลัย
 • ดูแลรับผิดชอบเว็บไซต์ของส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม เฟสบุ๊ค ไลน์ จดหมายข่าวออนไลน์ (MCU TV Channel)
 • จัดทำเอกสารของกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
 • ประสานงาน วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ที่จัดตั้งสถานีวิทยุ และจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินการสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • งานประชาสัมพันธ์ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
 • จัดทำเอกสารการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
 • จัดทำเอกสารการประชุมผู้บริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
 • จัดทำเอกสารการประชุมต่างๆ ของสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย