นางสาวพัชรวรรณ จันมะณีย์

0
339

นางสาวพัชรวรรณ จันมะณีย์

ตำแหน่ง 

  • นักประชาสัมพันธ์            เลขที่ ๐๘๑๒๐๑๖

คำสั่งแต่งตั้ง

  • ที่่๕๘๓/๒๕๕๙ มีผลตั้งแต่ วันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๕๘, สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ส.ค. ๒๕๕๙

สังกัด

  • กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

วุฒิการศึกษา

  • ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

โทรศัพท์

  • ๐๘๕-๒๑๒-๗๐๘๘

หน้าที่ภาระงาน 

  • จัดทําเอกสาร เพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ และติดตามผล
  • เผยแพร่ข่าวสารและการใช้สื่อต่าง ๆ
  • เขียนข่าว บทความ และสารคดีเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลกระทบต่อ ภารกิจของมหาวิทยาลัย
  • ดูแลรับผิดชอบเว็ปไซต์ เฟสบุ๊ค ไลน์ จดหมายข่าวออนไลน์ (MCU TV Channel)
  • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย