นายบุญล้อม วิปุระ

0
444

นายบุญล้อม วิปุระ

Mr. Boonlom Wipura

ตำแหน่ง

 • นักจัดการงานทั่วไป          เลขที่ตำแหน่ง ๐๘๑๒๐๐๙

คำสั่งแต่งตั้ง 

 • ที่ ๕๖๐/๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓

สังกัด

 • กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท พธ.ม.(ธรรมนิเทศ)
 • ปริญญาตรี พธ.บ.(บาลีพุทธศาสตร์)

โทรศัพท์

 • ๐๙๖-๑๕๒-๑๓๕๑

หน้าที่ภาระงาน 

 • ดูแลรับผิดชอบเวปไซต์ (www.tv.mcu.ac.th)
 • งานด้านการจัดเก็บอุปกรณ์เกี่ยวกับการบันทึกภาพเคลื่อนไหว
 • งานด้านการดูแลรักษาอุปกรณ์เกี่ยวกับการบันทึกภาพเคลื่อนไหว
 • งานด้านการถ่ายทำหรือบันทึกภาพเคลื่อนไหวในงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 • งานด้านการจัดเก็บข้อมูลภาพเคลื่อนไหวที่ได้รับผิดชอบในการถ่ายทำหรือบันทึกตามที่ได้รับมอบหมาย
 • งานด้านการประชาสัมพันธ์โดยใช้ภาพเคลื่อนไหวที่ได้ปฏิบัติงามตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย