ผู้บริหาร

พระมหาเพ็ชร  อธิปญฺโญ

ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร

สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

–ข้อมูลเพิ่มเติม–

นายสมหมาย  สุภาษิต

รองผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร

สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

–ข้อมูลเพิ่มเติม–

นางสาวมินตรา  กาลนิล

รองผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร

สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

–ข้อมูลเพิ่มเติม–