ว่าที่ร้อยตรีศราวุฒิ สิงห์เดช

0
319

ว่าที่ร้อยตรีศราวุฒิ สิงห์เดช

ตำแหน่ง

 • นักจัดการงานทั่วไป          เลขที่ ๑๐๑๘๐๐๑

สังกัด

 • กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

คำสั่งแต่งตั้ง 

โทรศัพท์

 • ๐๘๘ – ๓๒๙-๙๒๐๙

หน้าที่ภาระงาน 

 • ประสานงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดําเนินงานประชาสัมพันธ์
 • ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวางแผนการประชาสัมพันธ์และ ติดตามผล
 • จัดทําเอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
 • ศึกษา วิเคราะห์ ในการวางแผนงานการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสารและการใช้สื่อต่าง ๆ
 • บันทึกภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว เพื่อประชาสัมพันธ์
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 • ออกแบบ จัดทํา และผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เอกสาร และรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย