กลุ่มงานบริหาร

ดร.วีรวัฒน์ แก้วทองใหญ่

นักจัดการงานทั่วไป

ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

–ข้อมูลเพิ่มเติม–

นางสาวสไบทอง ลือจันดา

นักจัดการงานทั่วไป

ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

–ข้อมูลเพิ่มเติม–

นางสาวจันทร์ฉาย สีสมยา

นักจัดการงานทั่วไป

ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

–ข้อมูลเพิ่มเติม–

นางสาวทัศนีย์ อะโรคา

นักประชาสัมพันธ์

ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

–ข้อมูลเพิ่มเติม–