แผนปฏิบัติการประจำปี ด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแผ่