พระมหาบุญเกิด กตเวที,ดร.

0
280

พระมหาบุญเกิด กตเวที, ดร.

ตำแหน่ง 

  • นักจัดการงานทั่วไป         เลขที่ตำแหน่ง ๐๘๑๒๐๐๒

คำสั่งแต่งตั้ง 

สังกัด

  • กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

วุฒิการศึกษา 

  • ปริญญาเอก (………………………….)
  • ปริญญาโท (…………………………..)
  • ปริญญาตรี (…………………………..)

โทรศัพท์

  • ๐๖๔-๙๗๒-๔๕๕๘

หน้าที่ภาระงาน

  • ประสานงานข้อมูลเกี่ยวกับผู้มาทำบุญและบริจาคกับส่วนธรรมนิเทศ เพื่อรวบรวมเป็นสถิติและประชาสัมพันธ
  • ประสานงานการจัดทำนิตยสารพุทธจักร
  • ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายภายในมหาวิทยาลัย
  • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย