ประวัติความเป็นมา

        ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีพระราชบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างส่วนงานให้เหมาะสม สอดคล้องกับพระราชบัญญัติและหน่วยงานในการกำกับของรัฐ ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม จึงถูกจัดตั้งขึ้นโดยข้อกำหนดมหาวิทยาลัย เรื่องการจัดตั้งส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ มาตรา ๙ วรรคแรก และมาตรา ๙ (๒) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๔๑

เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ ลงนามโดย พระสุเมธาธิบดี นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๔๑ เป็น ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหาร งานประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์และ เผยแผ่พระพุทธศาสนาตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียงหรือสื่ออื่น ๆ
ประกอบด้วย ๒ กลุ่มงาน คือ
๑) กลุ่มงานบริหารงาน ๒) กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และเผยแผ่

ปรัชญา ปณิธาน และวิสัยทัศน์และพันธกิจ

     ๑) ปรัชญา ส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา สนับสนุนการเผยแผ่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลัย คณะสงฆ์และชาวพุทธทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
๒) ปณิธาน มุ่งประชาสัมพันธ์และเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
๓) วิสัยทัศน์ เป็นส่วนงานประชาสัมพันธ์และเผยแผ่พันธกิจของมหาวิทยาลัยและพระพุทธศาสนาระดับชาติและนานาชาติ
๔) พันธกิจ

     ๑. ผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ และสื่อดิจิทัล อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านสถานีวิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อดิจิทัล อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อดิจิทัล อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. บุคลากรของส่วนงานมีความรู้ความสามารถในการประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ ทางสื่อวิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ และสื่อดิจิทัล อย่างมีประสิทธิภาพ