เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนบริการวิชาการแก่สังคมและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม