ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (work flow) สอดคล้องกับภาระงาน

                             ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Workflow)                               

ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม