ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (work flow) สอดคล้องกับภาระงาน