การจัดการความรู้ ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ประจำปี ๒๕๖๓

การจัดการความรู้ เรื่อง “การติดตามการดำเนินการด้านการบริการวิชาการ และทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม” จัดทำโดย ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๓