การจัดการความรู้ ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

การจัดการความรู้ เรื่อง การติดตามการดำเนินการด้านการบริการวิชาการ และทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จัดทำโดย ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มจร