นายวิโรจน์ หลอมนาค

0
479

นายวิโรจน์ หลอมนาค

Mr. Wirot Lomnak

ตำแหน่ง 

 • นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ           เลขที่ตำแหน่ง ๐๘๑๒๐๐๔

คำสั่งแต่งตั้ง 

 • ที่ ๖๕๖/๒๕๖๓ มีผลตั้งแต่ วันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๒, สั่ง ณ วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๓

ตำแหน่ง 

 • นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เลขที่ตำแหน่ง ๒๑๔

คำสั่งแต่งตั้ง

 • ที่ ๔๔๑/๒๕๕๒ มีผลตั้งแต่ วันที่ ๒ ม.ค.๒๕๕๒, สั่ง ณ วันที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๕๒

สังกัด

 • กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท นศ.ม. (นิเทศศาสตร์)
 • ปริญญาตรี พธ.บ. (ภาษาไทย)

โทรศัพท์

 • ๐๘๒-๓๕๓๙๖๖๕

หน้าที่ภาระงาน 

 • งานด้านการจัดเก็บอุปกรณ์เกี่ยวกับการบันทึกภาพเคลื่อนไหว
 • งานด้านการดูแลรักษาอุปกรณ์เกี่ยวกับการบันทึกภาพเคลื่อนไหว
 • งานด้านการถ่ายทำหรือบันทึกภาพเคลื่อนไหวในงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 • งานด้านการจัดเก็บข้อมูลภาพเคลื่อนไหวที่ได้รับผิดชอบในการทำหรือบันทึกตามที่ได้รับมอบหมาย
 • งานด้านประชาสัมพันธ์ โดยใช้ภาพเคลื่อนไหวที่ได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 • การจัดทำเอกสารคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน เรื่องการถ่ายภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบ OB ของ MCU TV มจร
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย