ติดต่อเรา

ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

ที่ตั้ง – ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี ห้อง ๑๐๑ – ชั้น ๔ อาคารเรียนรวม โซนซี ห้อง ซี ๔๐๐ เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๕๕ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ ๑๓๑๗๐ โทรศัพท์ ๐-๓๕๒๔-๘๐๐๐, ๐-๓๕๒๔- ๘๐๕๗ โทรสาร ๐-๓๕๒๔-๘๐๐๖ Website: mcu.ac.th