นายณพนต์ ทองยวง

0
368

นายณพนต์ ทองยวง

Mr. Napon Thongyoung

ตำแหน่ง

 • นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เลขที่ตำแหน่ง ๐๘๑๒๐๑๓

คำสั่งแต่งตั้ง

 • ที่ ๑๑๘/๒๕๕๘ มีผลตั้งแต่ วันที่ ๒ มิ.ย. ๒๕๕๗, สั่ง ณ วันที่ ๑๔ ก.พ. ๒๕๕๘

สังกัด

 • กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี บธ.บ.(บริหารธุรกิจ)

โทรศัพท์

 • ๐๙๒-๙๙๑-๖๐๗๗

หน้าที่ภาระงาน 

 • งานด้านการจัดเก็บอุปกรณ์เกี่ยวกับการบันทึกภาพเคลื่อนไหว
 • งานด้านการดูแลรักษาอุปกรณ์เกี่ยวกับการบันทึกภาพเคลื่อนไหว
 • งานด้านการถ่ายทำหรือบันทึกภาพเคลื่อนไหวในงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 • งานด้านการจัดเก็บข้อมูลภาพเคลื่อนไหวที่ได้รับผิดชอบในการถ่ายทำหรือบันทึกตามที่ได้รับมอบหมาย
 • งานด้านการประชาสัมพันธ์โดยใช้ภาพเคลื่อนไหวที่ได้ปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ตัดต่อ VDO
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย