การจัดการความรู้ ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ประจำปี ๒๕๖๔

การจัดการความรู้ เรื่อง “การยื่นต่อสัญญาใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ AM FM” จัดทำโดย ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๔