ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวมหาวิทยาลัย

ประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมฯ และกองสื่อสารองค์กร ครั้งพิเศษ/2564

วันที่ 5 กรกฏาคม 2564 เวลา 15.00 น. พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมฯ และกองสื่อสารองค์กร ครั้งพิเศษ/2564 เพื่อเตรียมงานด้านการประชาสัมพันธ์ งานครบรอบ 134...

สำนักส่งเสริมฯ มจร จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนบริการวิชาการแก่สังคมและการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

วันอังคารที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระเทพวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มจร เป็นประธานการประชุมออนไลน์ คณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนบริการวิชาการแก่สังคมและการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ ซึ่งมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน จำนวน...

สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มจร จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมฯ ครั้งที่ ๒

วันพุธที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ พระเทพวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มจร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม อาคาร ๗๒ ปี...

กองแผนงาน มจร จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประเมินแผลผลพัฒนาระยะที่ ๑๒ และระดมความคิดเพื่อยกร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๓ (ส่วนงาน : ส่วนกลาง ภาคกลาง ภาคใต้)

พระเทพวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการ มจร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประเมินแผลผลพัฒนาระยะที่ ๑๒ และระดมความคิดเพื่อยกร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๓ (ส่วนงาน : ส่วนกลาง ภาคกลาง ภาคใต้) โดยมีพระเมธีธรรมาจารย์,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มจร...

กิจกรรม

วีดีโอ

Selected Title