ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวมหาวิทยาลัย

กองแผนงาน มจร จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประเมินแผลผลพัฒนาระยะที่ ๑๒ และระดมความคิดเพื่อยกร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๓ (ส่วนงาน : ส่วนกลาง ภาคกลาง ภาคใต้)

พระเทพวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการ มจร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประเมินแผลผลพัฒนาระยะที่ ๑๒ และระดมความคิดเพื่อยกร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๓ (ส่วนงาน : ส่วนกลาง ภาคกลาง ภาคใต้) โดยมีพระเมธีธรรมาจารย์,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มจร...

สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ประชุมส่วนงานในกำกับและกองสื่อสารองค์กร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม และกองสื่อสารองค์กร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม อาคาร ๗๒...

พิธีเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ส่วนงาน และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔ ส่วนงานในสังกัดสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม กองสื่อสารองค์กร และกองนิติการ

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระครูโสภณพุทธิศาสตร์, ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ เป็นประธานพิธีเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ส่วนงาน และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔ ส่วนงานในสังกัดสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม กองสื่อสารองค์กร และกองนิติการ ระหว่างวันที่...

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร) ประธานการประชุมคณะกรรมการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๗/๒๕๖๔

วันจันทร์ ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร)กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๗/๒๕๖๔ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ และเฉลิมพระเกียรติ...

กิจกรรม

วีดีโอ

Selected Title