การประชุม คณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

0
15469

วันอังคารที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม อาคาร ๗๒ ปี พระวิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉัน) ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และระบบออนไลน์ ZOOM

โดยมีวาระสำคัญดังนี้

วาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่อง ประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๒ เรื่อง เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ
๑.๒.๑ เรื่อง การดำเนินงานของส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
๑.๒.๒ เรื่อง การดำเนินงานของส่วนธรรมนิเทศ
๑.๒.๓ เรื่อง การดำเนินงานของอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย
๑.๒.๔ เรื่อง การดำเนินงานของโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์
วาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันอังคารที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖
วาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง
– ไม่มี
วาระที่ ๔ เรื่อง เสนอพิจารณา
๔.๑ เรื่อง การขอพระราชทานตั้ง และเลื่อนสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๖
๔.๒ เรื่อง ขอความเห็นชอบระเบียบกองทุนพัฒนาสำนักส่งเสริมฯ
๔.๓ เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ยกร่าง) โครงการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร “ประตูสู่พระอภิธรรม 7 คัมภีร์ (ป.ปอ.)
วาระที่ ๕ เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)