การประชุมส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ครั้งที่ 1/2567

0
244

วันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสมหมาย สุภาษิต และนางสาวมินตรากาลนิล รองผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ปฏิบัติหน้าที่แทน พระครูปิยธรรมบัณฑิต, ดร. ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ดำเนินการประชุมส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม ๑๐๑ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

โดยมีวาระสำคัญ ดังนี้

วาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่อง ประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๒ เรื่อง เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ
๑.๒.๑ เรื่อง แผนปฏิบัติการส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม หน้า
๑.๒.๒ เรื่อง รายงานผลการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ผ่านสื่อออนไลน์ของ MCU TV เดือนกันยายน ๒๕๖๖ – มกราคม ๒๕๖๗
๑.๒.๓ เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๖
๑.๒.๔ เรื่อง รายงานการใช้จ่ายไตรมาสที่ ๑ ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมฯ
๑.๒.๕ เรื่อง สรุปการดำเนินการพิธีประสาทปริญญา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
๑.๒.๖ เรื่อง สรุปการดำเนินการโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
๑.๒.๗ เรื่อง รายงานผลการสแกนลายนิ้วมือ เดือนกันยายน ๒๕๖๖ – มกราคม ๒๕๖๗
๑.๒.๘ เรื่อง ส่งมอบบุลากรใหม่
๑.๒.๙ เรื่อง ขอเชิญบุลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

วาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖
วาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง
๓.๑ เรื่อง การดำเนินการงานประกันคุณภาพการศึกษาส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมฯ
วาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่อง ภาระงานและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมฯ
๔.๒ เรื่อง งบประมาณค่าเช่าทรัพย์สินเพื่อใช้ดำเนิการเช่า VDO Streaming
๔.๓ เรื่อง (ร่าง) ปฏิทินประชุมส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
วาระที่ ๕ เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)