การประชุมส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ครั้งที่ 4/2566

0
277

วันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. พระครูปิยธรรมบัณฑิต, ดร. ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม เป็นประธานการประชุมส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉัน) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีวาระสำคัญ ดังนี้


วาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่อง ประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๒ เรื่อง เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ
๑.๒.๑ เรื่อง รายงานผลการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ผ่านสื่อออนไลน์ของ MCU TV
๑.๒.๒ เรื่อง กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (งบพลาง)
๑.๒.๓ เรื่อง พิธีทำบุญห้องสำนักงานส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม และกองสื่อสารองค์กร (ห้อง ๑๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี)
๑.๒.๔ เรื่อง การปรับปรุงอาคารสำนักงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑.๒.๕ เรื่อง งานครบรอบ ๑๓๖ ปี มหาจุฬาฯ วันที่ ๑๓ กันยายน วันสถาปนา มจร.
วาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
วาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง
๓.๑ เรื่อง การซ่อมแซมรถยนต์ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่
วาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมฯ
๔.๒ เรื่อง การใช้ห้องทำงาน ห้อง C๔๐๐ อาคารเรียนรวม
๔.๓ เรื่อง ภาระงานและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมฯ
วาระที่ ๕ เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)