ยุทธศาสตร์ที่ 3

ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม : การส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม ตามปณิธานการจัดตั้งมหาวิทยาลัย ด้วยการปรับปรุงกิจกรรมต่างๆ ให้ประสานสอดคล้อง เอื้อต่อการส่งเสริม สนับสนุนกิจการคณะสงฆ์สร้างความรู้ความเข้าใจหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาสร้างจิตสำ นึกด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม : การเสริมสร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ด้านการทะนุบำ รุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้เอื้อต่อการศึกษาโดยใช้พระพุทธศาสนาเป็นกลไกเพื่อสร้างจิตสำ นึกและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้มีการนำ ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาเป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างมีดุลยภาพและยั่งยืน

สถิติการรายงานโครงการ

294

โครงการยุทธศาสตร์ที่ 3

345

โครงการยุทธศาสตร์ที่ 4

101

ผู้ประสานงานโครงการ

คลังภาพกิจกรรมเด่น