การประชุมส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ครั้งที่ 3/2566

0
364

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. พระครูปิยธรรมบัณฑิต, ดร. ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม เป็นประธานการประชุมส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉัน) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

วาระที่ 1 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ

1.1เรื่อง ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.2 เรื่อง เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

1.2.1เรื่อง รายงานผลการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ผ่านสื่อออนไลน์ของ MCU TV

1.2.2 เรื่อง แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566

วาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2566                   

วาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง

3.1 เรื่อง พิธีทำบุญห้องสำนักงานส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม และกองสื่อสารองค์กร (ห้อง ๑๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี)

3.2 เรื่อง ประกาศส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม เรื่อง ประกาศมอบหมายภาระของบุคลากรส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริม พระพุทธศาสนาและบริการสังคม

วาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

4.1 เรื่อง งานครบรอบ 136 ปี มหาจุฬาฯ วันที่ 13 กันยายน วันสถาปนา มจร.

4.2 เรื่อง งบประมาณการซ่อมแซมรถยนต์ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่

วาระที่ ๕ เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)