การประชุมส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

0
137

วันพุธที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระครูปิยธรรมบัณฑิต, ดร. ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ประธานการประชุมส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม ๑๐๑ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 

โดยมีวาระสำคัญดังนี้

วาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่อง ประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๒ เรื่อง เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ
๑.๒.๑ เรื่อง รายงานผลการสแกนลายนิ้วมือ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗
๑.๒.๒ เรื่อง รายงานผลการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ผ่านสื่อออนไลน์ของ MCU TV เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗    ๑.๒.๓ เรื่อง ประกาศปฏิทินประชุมส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมฯ
๑.๒.๔ เรื่อง ประกาศภาระงานและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
วาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗  เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗
วาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง
๓.๑ เรื่อง การดำเนินการงานประกันคุณภาพการศึกษาส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมฯ
๓.๒ เรื่อง งบประมาณค่าเช่าทรัพย์สินเพื่อใช้ดำเนิการเช่า VDO Streaming
วาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่อง การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน
วาระที่ ๕ เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)