ข่าวเด่น

Paper Essays

0

Paper Writers

0

Writing and Editing Services Explained

0

ข่าวสารกิจกรรม

“สวดมนต์ปีใหม่ วิถีไทย วิถีพุทธ”

สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมสวดมนต์ปีใหม่ วิถีไทย วิถีพุทธ ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ภาคเช้าขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุ และเดินธรรมยาตรา จากบริเวณหน้าหอประชุม มวก ๔๘ พรรษา ไปยัง พระอุโบสถกลางน้ำ...