16112751_744116899074995_679275907574870314_o

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ : พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ ร่วมงานทำบุญครบ ๗ วัน พระราชปวราจารย์ (ณรงค์ จิตฺตโสภโณ/เชิดสูงเนิน)

 วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ : พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ ร่วมงานทำบุญครบ ๗ วัน พระราชปวราจารย์ (ณรงค์ จิตฺตโสภโณ/เชิดสูงเนิน) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑, อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาพฤฒาราม, อดีตรองอธิการบดี มจร.วข.นครราชสีมา, อดีตรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มรณะภาพเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา...
16179667_744671499019535_1832255502904697072_o

มจร จับมือ กระทรวงทรัพยากรฯ สร้างบุญใหญ่ ทำบุญตักบาตร ร่วมใจช่วยพี่น้องชาวภาคใต้ ประสบอุทกภัยน้ำท่วม

มจร จับมือ กระทรวงทรัพยากรฯ สร้างบุญใหญ่ ทำบุญตักบาตร ร่วมใจช่วยพี่น้องชาวภาคใต้ ประสบอุทกภัยน้ำท่วม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ร่วมกันจัดโครงการอุปสมบทถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมีการทำบุญ ตักบาตร พระในโครงการทั้ง ๘๙...
15977381_743423252477693_4171316168495346580_n

พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มจร ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ แม่พัว ทองมาตร (ปราณีต)

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มจร ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ แม่พัว ทองมาตร(ปราณีต) มารดา อ.ดร.ยุทธนา ปราณีต อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ วัดกุฎีประสิทธิ์ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
15977621_742965505856801_551818864334176857_n

Untitled

                          ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มจร นำโดย พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ ร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตร พระภิกษุใหม่ จำนวน ๘๙ รูป...
15972484_742044639282221_1722344802904593222_o

โครงการบรรพชา – อุปสมบท ๘๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ : ผู้เข้ารับการอุปสมบทในโครงการบรรพชา – อุปสมบท ๘๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ ซ้อมพิธีขานนาค พิธีปลงผมนาค และประกอบพิธีขอขมาผู้มีอุปการคุณ จากนั้นเทศน์สอนนาค โดย...
14701043_693921410761211_2250757245589227739_o

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราชรำลึก

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา ณ หอพระไตรปิฎก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
14712459_694127577407261_1431718824397115387_o

พิธีอัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นประดิษฐานบนพระแท่นที่ประทับ ณ มจร วิทยาเขตขอนแก่น

วันเสาร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่  ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นประดิษฐานบนพระแท่นที่ประทับ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
14633472_694612667358752_8569957945489972810_o

พิธีวางศิลาฤกษ์กลุ่มอาคารวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ : พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์กลุ่มอาคารวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ณ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี จังหวัดราชบุรี
14708115_695216193965066_2765503540400129334_n

พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์เละเผยแผ่ มจร ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ : พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์เละเผยแผ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในนำโดย รศ.ดร.พนิต เข็มทอง ประธานกรรมและคณะ ที่เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมและวางแผนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งพระพรหมบัณฑิต ได้กล่าวแนะนำว่า “การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่มีความเป็นเฉพาะด้าน ซึ่งมีทุนทางสังคมสูง และมีเครือข่ายเชื่อมโยงไปยังองค์กรทางด้านพระพุทธศาสนาทั่วโลก โดยการลงนามทำความร่วมมือกับนานาชาติ และปัจจุบันยังมุ่งเน้นสู่การวิจัยงานด้านพระพุทธศาสนา เปิดโอกาสให้ชาวพุทธทั่วโลกและผู้สนใจเข้ามาศึกษาและทำการวิจัย อีกทั้งยังมีจุดแข็งที่เปิดการศึกษาในประเทศต่างๆ โดยเปิดเป็นสถาบันสมทบ โดยให้นำหลักสูตรของมหาวิทยาลัยไปเปิดการเรียนการสอนในสถาบันที่มีความพร้อมแต่ก็ยืดหยุ่นให้เหมาะสมกับท้องถิ่นนั้นๆ...

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ : พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ ร่วมงานทำบุญครบ ๗ วัน พระราชปวราจารย์ (ณรงค์ จิตฺตโสภโณ/เชิดสูงเนิน)

 วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ : พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ ร่วมงานทำบุญครบ ๗ วัน พระราชปวราจารย์...
15994616_744116595741692_5995317818148626313_o

มจร จับมือ กระทรวงทรัพยากรฯ สร้างบุญใหญ่ ทำบุญตักบาตร ร่วมใจช่วยพี่น้องชาวภาคใต้ ประสบอุทกภัยน้ำท่วม

มจร จับมือ กระทรวงทรัพยากรฯ สร้างบุญใหญ่ ทำบุญตักบาตร ร่วมใจช่วยพี่น้องชาวภาคใต้ ประสบอุทกภัยน้ำท่วม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ร่วมกันจัดโครงการอุปสมบทถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชระหว่างวันที่ ๑๖ –...
16003131_744610642358954_5646034725420737427_n

พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มจร ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ แม่พัว ทองมาตร (ปราณีต)

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มจร ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ แม่พัว ทองมาตร(ปราณีต) มารดา...
15977050_743422765811075_7654516285142407824_n

โครงการบรรพชา – อุปสมบท ๘๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ : ผู้เข้ารับการอุปสมบทในโครงการบรรพชา – อุปสมบท ๘๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศล...
15936845_742044532615565_4360021016180210884_o

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราชรำลึก

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา ณ หอพระไตรปิฎก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
14589986_693921230761229_4407472288082035273_o

พิธีอัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นประดิษฐานบนพระแท่นที่ประทับ ณ มจร วิทยาเขตขอนแก่น

วันเสาร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่  ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นประดิษฐานบนพระแท่นที่ประทับ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
14566317_694126694074016_2744314637000535919_o

พิธีวางศิลาฤกษ์กลุ่มอาคารวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ : พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์กลุ่มอาคารวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ณ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี จังหวัดราชบุรี
14556622_694612760692076_107080375959580002_o

พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์เละเผยแผ่ มจร ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ : พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์เละเผยแผ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในนำโดย รศ.ดร.พนิต เข็มทอง ประธานกรรมและคณะ...
14589804_695216603965025_1073295223323613673_o