19693403_836507269835957_8266961846092676485_o

“ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา”

July 5, 2017 info mcu 0

พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มจร ประธานในการประชุมกล่าวต้อนรับ พลอากาศเอกอาคม กาญจนหิรัญ ประธานอนุกรรมาธิการด้านพระพุทธศาสนา ในคณะกรรมาธิการ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยในการนี้มีประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา ด้านการดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัย ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข รวมถึงรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกฏหมาย ๒ ฉบับ คือ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ […]

19453161_4289972691112035_8075007353997583623_o

พิธีเปิดหอประชุมนวมินทราชูทิศโกศัยนคร วิทยาเขตแพร่

June 27, 2017 info mcu 0

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ จัดตั้งขึ้นในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๒๙ โดยความร่วมมือของทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายบรรชิตและคฤหัสถ์ รวมทั้งเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกระดับชั้นในเขตภาค ๕ และ ๖ ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๔๔ วิทยาเขตแพร่ ได้มีโครงการขยายห้องเรียนไปยังวัดบุญวาทย์วิหาร จ.ลำปาง ปัจจุบันได้รับยกฐานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ในปีเดียวกันได้มีการขยายพื้นที่จากวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารมาที่ทำการแห่งนี้ มีเนื้อที่รวม ๓๖ […]

18813948_818879114932106_3587456947807209411_n

ประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๐

June 15, 2017 info mcu 0

มจร ร่วมประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๐ โดยมี พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มจร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา  ณ วัดมงคลรัตนาราม เมืองแทมป้า รัฐฟลอริด้า สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ ๒ – ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ________________________________ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ […]

No Picture

พิธีทำบุญฉลองผู้สำเร็จการศึกษา ๑ ทศวรรษการจัดการเชิงพุทธ

June 2, 2017 info mcu 0

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตร พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๐ จนถึงปัจจุบัน มีนิสิตที่สำเร็จการศึกษา ๔๑๙ รูป/คน ได้จัดงานพิธีทำบุญฉลองผู้สำเร็จการศึกษา ๑ ทศวรรษของการจัดการศึกษาสาขาการจัดการเชิงพุทธ โดยมี พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธาน ในพิธีและกล่าวให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน […]

18446787_808447605975257_1625352400267914548_n

โครงการฝึกอบรมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน “หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของพระสอนศีลธรรม จังหวัดลพบุรี

May 16, 2017 info mcu 0

  สำนักงานพระสอนศีลธรรม มจร จัดโครงการฝึกอบรมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๐ “หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของพระสอนศีลธรรม จังหวัดลพบุรี โดยมี พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มจร บรรยายให้ความรู้ แก่ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดลพบุรี ที่เเข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ วัดพุน้อย […]

18278962_805639256256092_8213051323288444845_o

ประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติครั้งที่ 3 และพิธีเฉลิมฉลอง วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก

May 15, 2017 info mcu 0

วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติครั้งที่ 3 และพิธีเฉลิมฉลอง วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก กับผู้นำชาวพุทธ และพุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมประชุมจาก 84 ประเทศทั่วโลก ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม ภายใต้หัวข้อ “สติ:วิถีปฏิบัติและวิถีแห่งการประยุกต์บนฐานแห่งความกรุณา” ที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ โดย พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย […]

18121928_799515566868461_6763867151915683374_o

ประชุมเตรียมงานประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ ๓ และพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก

April 28, 2017 info mcu 0

เวลา ๑๔.๐๐ น. ของวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประชุมร่วมกับ true togetherและบริษัท mediapoint โดยมีพระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร) รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมเพื่อปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมงานประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ ๓ และพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ที่จะจัดขึ้นนี้ ณ อาคาร Tipco […]

219160

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ประจำปี ๒๕๖๐

April 27, 2017 info mcu 0

พระราชวรเมธี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ ดำเนินการประชุม ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ โซนซี อาคารเรียนรวม มจร วังน้อย อยุธยา วันจันทร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐      […]

18034083_796920863794598_204992748472399817_n

พิธีบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพ พระเดชพระคุณพระราชปวราจารย์ (ณรงค์ จิตฺตโสภโณ)

April 24, 2017 info mcu 0

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๓๐ น. : พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพ พระเดชพระคุณพระราชปวราจารย์ (ณรงค์ จิตฺตโสภโณ) โดยมีพระราชวรเมธี, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ จากนั้น พระพิธีธรรม ๔ รูป […]

17436279_779026472250704_6408101730448723829_o

โครงการกิจกรรมค่ายคุณธรรมเสริมหลักสูตร รุ่นที่ ๒/๒๕๖๐ “อบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ”

April 24, 2017 info mcu 0

วันศุกร์ ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการกิจกรรมค่ายคุณธรรมเสริมหลักสูตร รุ่นที่ ๒/๒๕๖๐ “อบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ” ระว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยมี พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่  ได้เมตตาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ ณ อาคารมหาจุฬาบรรณาคาร ชั้น […]