การประชุมส่วนงานในสังกัดรองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2565

0
158

วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.30 น. พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รักษาการแทนในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ เป็นประธานการประชุมส่วนงานในสังกัดรองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 401 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา