โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง”แนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย”

0
164

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม โดย ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมฯ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง”แนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย” โดยมี พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รักษาการแทนในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ เมตตาเป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย”

จากนั้นรับฟังการบรรยาย เรื่อง “การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย” ภาคบ่ายฝึกปฏิบัติ เรื่อง “การทำเอกสารเบิกจ่ายของแต่ละส่วนงาน ตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย” จากวิทยากรโดย นางสาวลฎารัชน์ เกษรบัว นักวิชาการการเงินและบัญชี ชำนาญการ กองคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยมหจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

จากนั้น พระสุธีวีรบัณฑิต,รศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม เมตตาเป็นประธานกล่าวปิดโครงการ และบรรยาย เรื่อง “ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย”
ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม อาคาร ๗๒ ปี พระวิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉัน) ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา

การจัดสัมมนาฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ด้านการเงินและด้านบัญชีอย่างถูกต้องตามกฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ศึกษาปัญหา อุปสรรค ด้านการเงินและบัญชี และแนวทางในการแก้ปัญหาด้านการเงินและบัญชีที่ถูกต้อง ตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ที่ได้จากการสัมมนาในครั้งนี้ไปปรับปรุงการทำงานด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงานต่อไป

ในครั้งนี้ มีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ส่วนงานในสังกัดสำนักส่งเสริมพุทธศาสนาและบริการสังคม ประกอบด้วย ส่วนงานบริหาร ส่วนธรรมนิเทศ โรงเรียนพุทธวันอาทิตย์ อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย รวมทั้ง กองสื่อสารองค์กร เข้าร่วม จำนวนทั้งสิ้น 30 รูป/คน