การประชุมผู้บริหารในกำกับรองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่

0
116

วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระมหาชำนาญ มหาชาโน,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่เป็นประธานการประชุมผู้บริหารในกำกับรองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ประกอบด้วย กองสื่อสารองค์กร สำนักงานพระสอนศีลธรรม สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ส่วนงานบริหาร ส่วนธรรมนิเทศ อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย และโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม อาคาร ๗๒ ปี พระวิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉัน) ชั้น ๒ 

โดยมีวาระสำคัญดังนี้ 

๑. เรื่อง แจ้งคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๒. เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่

๓. เรื่อง แจ้งคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีในส่วนกลาง

๔. เรื่อง แจ้งคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๕. เรื่อง มอบอำนาจและหน้าที่ให้รองอธิการบดีสั่งการ กำกับดูแลและรับผิดชอบงานในฐานะผู้ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

๖. เรื่อง แจ้งคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๗. เรื่อง การมอบหมายงานให้ผู้ช่วยอธิการบดี

๘. เรื่อง แจ้งภาระงานส่วนงานในกำกับรองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ 

๙. เรื่อง มอบนโยบายส่วนงานในกำกับรองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่