ประชุมคณะกรรมการพัฒนานิตยสารพุทธจักร ครั้งที่ 1/2564

0
190

วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. พระสุธีวีรบัณฑิต,รศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม เป็นประธานในการณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี  (อาคารหอฉัน) ชั้น 2 และประชุมผ่าน GOOGLE MEET มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา