ดร.วีรวัฒก์ แก้วทองใหญ่

0
92

ดร.วีรวัฒก์ แก้วทองใหญ่

ตำแหน่ง

 • นักจัดการงานทั่วไป
 • เลขที่ตำแหน่ง ๐๘๑๒๐๐๘

คำสั่งแต่งตั้ง

 •  ที่ ๕๕๙/๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓

สังกัด

 • กลุ่มงานบริหาร ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

วุฒิการศึกษา 

 • ปริญญาเอก พธ.ด. (พุทธบริหารการศึกษา)
 • ปริญญาโท รป.ม. (บริหารรัฐกิจ)
 • ปริญญาตรี นศ.บ. (ประชาสัมพันธ์)

โทรศัพท์

 • 081-753-6872

หน้าที่ภาระงาน 

 • จัดพิมพ์ต้นฉบับหนังสือพุทธจักร
 • ติดต่อประสานงานเพื่อขอบทความจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร และนักวิชาการจากส่วนงานต่าง ๆ เพื่อนำมาลงตีพิมพ์
 • ถอดเทปเสียงรายการวิทยุและโทรทัศน์เพื่อนำลงตีพิมพ์
 • งานสมาชิกสัมพันธ์ (จัดส่ง, ลงทะเบียนสมาชิกใหม่, ตรวจสอบอายุสมาชิก)
 • ประสานงานและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ยุทธศาสตร์การบริหารส่วนงาน ของส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
 • ประสานงานและจัดทำงบประมาณประจำปี ของส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
 • ประสานงานและจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
 • ประสานงานและจัดทำงบลงทุน/งบครุภัณฑ์ ของส่วนงาน
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บริหารมอบหมาย