นางสาวจันทร์ฉาย สีสมยา

0
116

นางสาวจันทร์ฉาย สีสมยา

ตำแหน่ง 

 • นักจัดการงานทั่วไป  เลขที่ตำแหน่ง ๑๐๑๘๐๐๒

คำสั่งแต่งตั้ง

 • ที่ ๔๘/๒๕๖๔ มีผลตั้งแต่ วันที่ ๑ ม.ค. – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔, สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๔

สังกัด

 • กลุ่มงานบริหาร ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี วท.บ. (เกษตรศาสตร์)

โทรศัพท์

 • ๐๘๑ – ๙๓๙-๕๗๔๑

หน้าที่ภาระงาน

 • ดูแลและรับผิดชอบการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (Lass Paper) พร้อมลงทะเบียนรับส่งหนังสือภายใน ภายนอก และอื่นๆที่เกี่ยวข้องของผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร
 • เสนอ/จัดเก็บหนังสือ/บันทึกข้อความ ทั้งภายใน ภายนอก และเอกสารอื่นๆ แยกตามหมวดหมู่ที่ระบุของแฟ้มจัดเก็บ ของผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการสังคม และผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร
 • ร่าง พิมพ์ ตรวจสอบ ความถูกต้องของหนังสือ/บันทึกข้อความ และจัดส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ของผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการสังคม และผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร
 • ร่าง พิมพ์ ตรวจสอบ ความถูกต้องของหนังสือ/บันทึกข้อความ และจัดส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ของรองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่
 • จัดทำ-รับเอกสารบันทึกเข้า-ออกรองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่
 • แจกจ่ายหนังสือ/บันทึกข้อความ รับจากภายในและภายนอก ให้กับบุคลากรในส่วนงานรับทราบ
 • จัดเก็บ/ตรวจสอบข้อมูลวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์สำนักงาน ประจำปี ของส่วนงานบริหาร
 • รวบรวมสถิติข้อมูลทะเบียนประวัติของเจ้าหน้าที่ของส่วนงานบริหาร
 • ประชุมตามที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือตามที่ผู้อำนวยการส่วนงานบริหารมอบหมาย
 • จัดพิมพ์/ค้นหาแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน/สวัสดิการต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของส่วนงานบริหาร
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บริหารมอบหมาย