นางสาวสไบทอง ลือจันดา

0
130

นางสาวสไบทอง ลือจันดา

ตำแหน่ง 

 • นักจัดการงานทั่วไป  เลขที่ตำแหน่ง ๐๘๑๒๐๑๐

คำสั่งแต่งตั้ง 

 • ที่ ๕๘๓/๒๕๕๙ มีผลตั้งแต่ วันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๕๘, สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ส.ค. ๒๕๕๙

สังกัด 

 • กลุ่มงานบริหาร ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

วุฒิการศึกษา 

 • ปริญญาตรี ส.บ. (สาธารณสุข)

โทรศัพท์

 • ๐๙๐ – ๔๙๒-๐๗๓๗

หน้าที่ภาระงาน 

 •  ดูแลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System)
 • จัดทำผลการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนงานบริหาร รายไตรมาส
 • จัดทำร่างงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ และกิจกรรมของส่วนงานบริหาร
 • จัดทำเอกสาร ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย คืนเงินทดรองจ่าย การเบิกเงินค่าใช้จ่ายในโครงการ และกิจกรรมของส่วนงานบริหาร
 • จัดทำเอกสารขออนุมัติซื้อ/จ้าง และจองงบประมาณในการจัดซื้อ/จ้าง ในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System)
 • จัดทำ (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อกำหนดของผู้ว่าจ้าง Term of Reference และ (ร่าง) คณะกรรมการตรวจรับการจ้าง
 • จัดทำรายงานการขออนุมัติซื้อ/จ้าง
 • จัดทำรายงานผลการซื้อ/จ้าง
 • จัดทำเอกสารรายงานการขอซื้อจ้าง ที่มีวงเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐.๐๐.- บาท
 • รวบรวม/สรุปค่าใช้จ่ายในการประชุมประจำส่วนงานบริหา
 • จัดทำเอกสารการตรวจรับพัสดุ/ซื้อ/จ้าง
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย