นางสาวมินตรา กาลนิล

0
186

นางสาวมินตรา  กาลนิล

ตำแหน่ง

 • รองผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมฯ
 • เลขที่ตำแหน่ง ๐๘๑๒๐๑๑

สังกัด

 • ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท ศศ.ม. (บริหารการศึกษา)
 • ปริญญาตรี รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)

คำสั่งแต่งตั้ง

 • ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ คำสั่งแต่งตั้ง : ที่ ๑๒๓๗/๒๕๖๓ มีผลตั้งแต่ วันที่ ๑ พ.ย. ๒๕๖๓, สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ต.ค. ๒๕๖๓
 • ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คำสั่งแต่งตั้ง: ที่ ๑๑๘/๒๕๕๘ มีผลตั้งแต่ วันที่ ๒ มิ.ย. ๒๕๕๗, สั่ง ณ วันที่ ๑๔ ก.พ. ๒๕๕๘

โทรศัพท์

 • ๐๙๙-๒๘๒-๔๒๖๒
ภาระหน้าที่
 • ประสานงานด้านการบริหาร ระหว่างกลุ่มงานบริหาร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ ในสังกัดส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
 • ประสานงานการดำเนินงานและประเมินผลงานโครงการ/กิจกรรมในส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
 • ประสานงานและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี/แผนพัฒนาบุคลากร/แผนบริการวิชาการ/แผนทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมยุทธศาสตร์การบริหารส่วนงาน ของส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
 • ประสานงานและจัดทำงบประมาณประจำปี ของส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
 • ประสานงานและจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
 • ดำเนินการและประสานงานการประชุมคณะทำงาน และคณะกรรมการชุดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานด้านการบริหารส่วนงานในสังกัดสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ทั้ง ๔ ส่วนงาน
 • ประสานงานจัดทำยุทธศาสตร์การบริการวิชาการแก่สังคม และยุทธศาสตร์การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับส่วนงานทั้งส่วนกลางและวิทยาเขต
 • ติดตามและประสานงานการประเมินผลงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
 • ประสานงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม และคณะกรรมการชุดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ควบคุมและสั่งการกลุ่มงานบริหาร สังกัดส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย