พระมหาเพ็ชร อธิปญฺโญ

0
162

พระมหาเพ็ชร   อธิปญฺโญ   

ตำแหน่ง

 • ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมฯ
 • เลขที่ตำแหน่ง  ๐๐๔๒๐๐๗  

สังกัด

 • ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท
 • ปริญญาตรี

คำสั่งแต่งตั้ง

 • ที่ ๑๑๕๖/๒๕๖๑ มีผลตั้งแต่ วันที่ ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๑, สั่ง ณ วันที่ ๑๒ ก.ย. ๒๕๖๑

โทรศัพท์

 • ๐๘๖-๕๔๒-๓๖๗๔

ภาระหน้าที่

 • พิจารณากลั่นกรองหนังสือราชการทั้งภายในและภายนอก เพื่อเสนอผู้บริหารตามลำดับชั้น
 • กำกับดูแลและมอบหมายนโยบาย เพื่อลงสู่การปฏิบัติงานในกลุ่มงานที่สังกัดส่วนงานบริหาร
 • รับผิดชอบดูแลโครงการของส่วนงานบริหารตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 • รับผิดชอบประเมินผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่สังกัดส่วนงานบริหาร
 • ปฏิบัติงานด้านบริหารตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 • ควบคุมและสั่งการส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม