นายสมหมาย สุภาษิต

0
164

นายสมหมาย  สุภาษิต

ตำแหน่ง

 • รองผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมฯ
 • เลขที่ตำแหน่ง  ๐๘๑๒๐๐๖

สังกัด

 • ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท นศ.ม.(การประชาสัมพันธ์)
 • ปริญญาตรี น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ)

 

คำสั่งแต่งตั้ง

 • ที่ ๑๕๑/๒๕๕๔ มีผลตั้งแต่ วันที่ ๑ มี.ค. ๒๕๕๔, สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มี.ค. ๒๕๕๔

โทรศัพท์

 • ๐๘๙-๗๗๙-๓๗๐๘

ภาระหน้าที่

 • ประสานงานการบริหารงานสถานีวิทยุกระจายเสียง
 • ประสานงานการบริหารสถานีโทรทัศน์ของมหาวิทยาลัย
 • ประสานงานจัดทำนิตยสารพุทธจักร
 • ประสานงานการประชาสัมพันธ์งานของมหาวิทยาลัยแก่บุคลากร/ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป
 • ประสานงานวางแผนด้านการจัดหาทุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
 • ประสานงานด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแผ่กับหน่วยงานภายใน หรือหน่วยงานอื่น ๆ
 • ติดตามและประเมินผลงานประชาสัมพันธ์และงานเผยแผ่
 • ควบคุมและสั่งการกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สังกัดส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย