ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร น้ำปานะ

0
800

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร น้ำปานะ และปัจจัย ๔ แก่พระวิปัสสนาจารย์ และพระนิสิต จำนวน ๕๐๐ รูป ในโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๖๒ นิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒
ณ ศาลามรรค ๘ สวนเวฬุวัน(สวนไผ่) พุทธมณฑล จ.นครปฐม