ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร และน้ำปานะ โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๖๒

0
607


ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร และน้ำปานะ โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๖๒ นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทรอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ติดต่อสอบถาม โทร. ๐๘๑ – ๗๓๖-๑๘๓๑, ๐๘๔ – ๑๐๗-๘๔๓๑