พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภัตตาหาร ถวายผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพระนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

0
421

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภัตตาหาร ถวายผู้บริหาร
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพระนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เดือนธันวาคม และจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะคลี่คลาย

ขอถวายอนุโมทนาบุญในพระราชกุศล ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และขอถวายพระพร
ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และพระราชกุศลธรรมจริยา จงอภิบาลรักษาสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า
ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย เสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญหลักชัยแห่งราชอาณาจักรไทย
ตราบจิรัฐติกาล เทอญ

HIS MAJESTY KING VAJIRAKLAO CHAOYUHAU IS GRACIOUSLY DEVOUT TO OFFER FOOD TO MONK ADMINISTRATORS, LECTURERS, STAFF AND STUDENTS OF MAHACHULALONGKORNRAJAVIDYALAYA UNIVERSITY (MCU), LAM SAI SUB-DISTRICT, WANG NOI DISTRICT, PHRA NAKHON SI AYUTTHAYA PROVINCE IN THE MONTH OF  DECEMBER 2021, AND UNTIL THE SITUATION OF THE COVID-19 PANDEMIC IS EXTRICATE.

HUMBLY REJOICE IN THE ROYAL MERIT WITH THE GRATEFUL FEELING IN THE INCOMPARABLE ROYAL GRACE AND HUMBLY WISH HIS MAJESTY THE KING A GREAT PROTECTION OF THE TRIPLE GEM AND GREAT FRUITS OF ALMS, AND MAY HIS MAJESTY THE KING EVER PROSPER WITH THE FOUR GLORIOUS BLESSINGS, BE ESTEEMED AND REVERED FOR THE KINGDOM OF THAILAND, AND LONG LIVE THE KING.