พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภัตตาหาร ถวายผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพระนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

0
38

https://info.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2023/08/พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-ถวายภัตตาหารเพล-เดือนกรกฎาคม.pdf