ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ “การจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 18 และพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566

0
174

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. พระมหาชำนาญ มหาชาโน, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ “การจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 18 และพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉัน) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โดยมีวาระสำคัญ ดังนี้

  1. เรื่อง แจ้งคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง “แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 18 และพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2566”
  2. เรื่อง แจ้งกำหนดการ “การจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 18 และพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2566”
  3. เรื่อง (ร่าง) ประมาณการค่าใช้จ่ายฝ่ายประชาสัมพันธ์ “การจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 18 และพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2566”
  4. เรื่อง มอบหมายภาระงานรับผิดชอบ