การประชุม คณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

0
156

วันอังคารที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม อาคาร ๗๒ ปี พระวิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉัน) ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และระบบออนไลน์ ZOOM

โดยมีวาระสำคัญ ดังนี้

วาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่อง ประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๒ เรื่อง เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ
๑.๒.๑ เรื่อง แจ้งปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ประจำปี ๒๕๖๖
๑.๒.๒ เรื่อง การดำเนินงานของส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
๑.๒.๓ เรื่อง การดำเนินงานของส่วนธรรมนิเทศ
๑.๒.๔ เรื่อง รายงานพิธีมอบประกาศนียบัตรอภิธรม ชั้น จูฬอาภิธรรมิกะเอก, มัชฌิมอาภิธรรมิกะเอก
๑.๒.๕ เรื่อง การดำเนินงานของโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์
วาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
วาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง
๓.๑ เรื่อง การเรียนการสอนของอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย
๓.๒ เรื่อง การเรียนการสอนของโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์
๓.๓ เรื่อง การบูรณาการงานประชาสัมพันธ์
๓.๔ เรื่อง การย้ายสำนักงานกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
๓.๕ เรื่อง ติดตามการดำเนินการจัดรายการ “อภิธรรมในชีวิตประจำวัน” ทางสถานีโทรทัศน์ MCU TV โดย คณาจารย์จากอภิธรรมบัณฑิต
วาระที่ ๔ เรื่อง เสนอพิจารณา
๔.๑ เรื่อง ขอความเห็นชอบเสนอชื่อผู้สมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
๔.๒ เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การบริการวิชาการแก่สังคม และแผนยุทธศาสตร์
ด้านการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระยะ ๕ ปี (๒๕๖๖-๒๕๗๐)
๔.๓ เรื่อง ขอความเห็นชอบผังบริเวณ แบบกุฎิเรือนพักผู้ปฏิบัติธรรม และขออนุมัติสร้างกุฏิ ๔๕ หลัง              ๔.๔ เรื่อง ขอความเห็นชอบซ่อมบำรุงลิฟต์โดยสารอาคาร ๗๒ ปี พระวิสุทธาธิบดี
๔.๕ เรื่อง ขอความเห็นชอบติดตั้งลิฟต์โดยสาร (ลิฟต์ขนของ) อาคาร ๗๒ ปี พระวิสุทธาธิบดี
วาระที่ ๕ เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)