โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และยุทธศาสตร์การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – พ.ศ. 2570)

0
1232
วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 พระราชวัชรสารบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มจร เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และยุทธศาสตร์การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – พ.ศ. 2570) และบรรยายพิเศษ 
ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. กฤต ศรียะอาจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการสังคม กล่าวถวายรายงานการดำเนินโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 13 ซึ่งมีวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ และสร้างพุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม” โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ชุมชน วัด ท้องถิ่นและสังคมให้เกิดสันติสุข เป็นที่มาของการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนของประชาคม มจร เพื่อร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อม จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม เพื่อเป็นข้อมูลสำคัญประกอบการจัดทำแผนพัฒนา สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ภายใต้แผนพัฒนามหาวิทยาลัยในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 13
จากนั้น เวลา 16.00 น. พระมหาชำนาญ มหาชาโน,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มจร เป็นประธานปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และยุทธศาสตร์การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – พ.ศ. 2570)
การสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน ประกอบด้วย พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี, ดร., ผศ.ดร.ไพรัตน์ ฉิมหาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป วิทยาเขตนครศรีธรรมราช, ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตขอนแก่น, ผศ.ดร. พรภัทร อินทรวรพัฒน์, ผศ.ดร.อุทัย สติมั่น และมีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ จำนวน 357 รูป/คน ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม อาคาร 72 ปี พระวิสุทาธิบดี (อาคารหอฉัน) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา และผ่านระบบออนไลน์ Zoom ID: 633 922 7142