ประชุมผู้บริหารสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม และกองสื่อสารองค์กร ครั้งที่ 1/2566

0
209
วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. พระมหาชำนาญ มหาชาโน, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มจร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม และกองสื่อสารองค์กร ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉัน) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดนครศรีอยุธยา และระบบออนไลน์ Z00M Meeting ID: 633 922 7142
โดยมีวาระสำคัญดังนี้
วาระที่ 1 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ
1.1 เรื่อง ประธานแจ้งเพื่อทราบ
1.2 เรื่อง เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ
1.1.2 เรื่อง ผลการดำเนินงานตามมติประชุมผู้บริหารสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม และกองสื่อสารองค์กร
1.2.3 เรื่อง แจ้งปฏิทินการประชุมผับริหารสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม และกองสื่อสารองค์กร ประจำปี 2566
1.2.3 เรื่อง การดำเนินงานของส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
1.2.4 เรื่อง การดำเนินงานของส่วนธรมนิเทศ
1.2.5 เรื่อง การดำเนินงานของอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย
1.2.6 เรื่อง การดำเนินงานของโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์
1.2.7 เรื่อง การดำเนินงานของกองสื่อสารองค์กร
วาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
วาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่อง
3.1 เรื่อง ติดตามการดำเนินการวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์การบริการวิชาการแก่สังคมและแผนยุทธศาสตร์ด้านการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
3.2 เรื่อง ติดตามการดำเนินการผลิตสื่อการสอนธรรมะแก่เด็ก เยาวชน (สื่อการ์ตูนแอนนิเมชั่น 2D)
3.3 เรื่อง ติดตามการดำเนินการตามพันธกิจของส่วนงานในกำกับสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม และกองสื่อสารองค์กร
วาระที่ 4 เรื่อง เสนอพิจารณา
4.1 เรื่อง ขอความเห็นชอบเสนอชื่อผู้สมคารได้รับเข็มเกียรติคุณ ประจำปี พ ศ. 2566
4.2 เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเตรียมพร้อมของสถานศึกษา ตามกรอบ
แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ (พ.ศ. 2566) ระดับอุตมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
4.3 เรื่อง ขอความเห็นชอบซ่อมบำรุงลิฟต์โดยสารอาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี
4.4 เรื่อง ขอความเห็นชอบติดตั้งลิฟต์โดยสาร (ลิฟต์ขนของ) อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี
4.5 เรื่อง ขอความเห็นชอบปรับปรุงห้อง 116 (ห้องบริจาคกลุ่มงานธรรมวิจัยและมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย) อาคาร มจร วัดมหาธาตุยุวราขรังสฤษฎิ์
วาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)