การประชุมคณะบรรณาธิการนิตยสารพุทธจักร ครั้งที่ 1/2566

0
227
วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา13.00 น. พระมหาชำนาญ มหาชาโน, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ เป็นประธานการประชุมคณะบรรณาธิการนิตยสารพุทธจักร ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดนครศรีอยุธยา และห้องประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom meeting ID : 6339227142
โดยมีวารที่สำคัญ ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ
1.1 เรื่อง ประธานแจ้งเพื่อทราบ
1.2 เรื่อง เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ
1.2.1 เรื่อง คำสั่งมหาวิทยาสัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง “แต่งตั้งคณะบรรณาธิการนิตยสารพุทธจักร”
วาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่อง
– ไม่มี
วาระที่ 4 เรื่อง เสนอพิจารณา
4.1 เรื่อง การพัฒนานิตยสารพุทธจักร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วาระที่ 5 เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)