กองสื่อสารองค์กร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตสื่อ Motion Graphic ให้โดนใจกลุ่มเป้าหมาย

0
30

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. พระมหาชำนาญ มหาชาโน, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมตตาประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตสื่อ Motion Graphic ให้โดนใจกลุ่มเป้าหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารโดยใช้สื่อ Motion Graphic เพื่อการประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและน่าสนใจ พัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมชั้นสูง Adobe After Effects และสามารถต่อยอดเป็นความรู้ได้

โดยมี พระครูวินิฐสารบัณฑิต, ดร. รักษาการผู้อำนวยการกองสื่อสารงอค์กร กล่าวถวายรายงานการดำเนินโครงการ

จากนั้น ผู้เข้าร่วมอบรมรับฟังการบรรยาย จากวิทยากร นายวิทยา ก่อกุศล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการทักษะพิเศษ กรมการศาสนา และลงมือปฏิบัติ (Workshop)

การจัดอบรมในครั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วม จำนวนทั้งสิ้น 40 รูป/คน การนี้มีบุคลากรส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมเข้าร่วมอบรม จำนวน 9 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C114 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ในเวลา 16.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพล แก้วพิลา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ มอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรม และกล่าวปิดโครงการ