การประชุมส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม และกองสื่อสารงองค์กร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

0
59

วันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระครูปิยธรรมบัณฑิต, ดร. ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม เป็นประธานการประชุมส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม และกองสื่อสารองค์กร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ ห้อง ๑๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

การนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. กฤต ศรียะอาจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการสังคม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพล แก้วพิลา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมเพื่อให้แนวทางในการปฏิบัติงาน

โดยมีวาระสำคัญดังนี้
วาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่อง ประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๒ เรื่อง เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ
๑.๒.๑ เรื่อง แจ้งการรับสมณศักดิ์พัดยศ “พระราชวัชรสารบัณฑิต, รศ.ดร.”
๑.๒.๒ เรื่อง การดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานพิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๕
๑.๒.๓ เรื่อง การดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑.๒.๔ เรื่อง กองสื่อสารองค์กร ได้ขออนุมัติจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผลิตสื่อ Motion Graphic ให้โดนใจกลุ่มเป้าหมาย
วาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
เมื่อวันเสาร์ที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.วาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง
๓.๑ เรื่อง การดำเนินการวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์การบริการวิชาการแก่สังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ระยะ ๕ ปี (๒๕๖๖-๒๕๗๐)
๓.๒ เรื่อง การปรับปรุงห้องสำนักงานส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม และกองสื่อสารองค์กร (ห้อง ๑๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี)
วาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่อง การปรับปรุงห้องปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ MCU TV อาคาร ๗๒ ปี พระวิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉัน) ชั้น ๒
๔.๒ เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง แผนปฏิบัติการ ของส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ประจำปี ๒๕๖๖
๔ .๓ เรื่อง ปฏิทินการปฏิบัติงานส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖