การประชุมคณะทำงานดำเนินการด้านสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

0
58

วันจันทร์ที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระมหาชำนาญ มหาชาโน,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ ประธานคณะทำงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินการด้านสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom ID: ๖๓๓ ๙๒๒ ๗๑๔๒

โดยมีวาระสำคัญดังนี้

๑. แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการด้านสถานีวิทยุกระจายเสียง

๒. แจ้งการเปลี่ยนข้อมูลผู้มีอำนาจกระทำการแทน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในระบบการยื่นคำขออนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง (e-BCS)

๓. แจ้งยืนยันความประสงค์หรือไม่ประสงค์ ขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ

๔. บทบาทวิทยุกระจายเสียงต่อกิจกรรมมหาวิทยาลัย

๕. ทิศทางการพัฒนาการสื่อสารทางวิทยุฯ สู่ชุมชนในยุค Digital