ประชุมผู้บริหารสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม และกองสื่อสารองค์กร ครั้งที่ 5/2565 

0
62

วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. พระมหาชำนาญ มหาชาโน,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มจร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม และกองสื่อสารองค์กร ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉัน) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราขวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา และระบบออนไลน์ ZOOM Meeting ID: 633 922 7142

โดยมีวาระสำคัญดังนี้

1. เรื่อง แจ้งกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส่วนงานในสังกัดสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม และกองสื่อสารองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2.เรื่อง แจ้งการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผล ระบบควบคมภายในและการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือนหลัง (เดือนเมษายน 2565-กันยายน 2565) สำนักส่งเสริม ฯ
3. เรื่อง แจ้งผลการประเมินคุณภาพ ฯ ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2564
4. เรื่อง แจ้งการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานโปรแกรม Microsoft Teams”
5. เรื่อง รายงานผลการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ผ่านสื่อออนไลน์ของ MCU TV
6. เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดพิมพ์นิตยสารพุทธจักร ปีงบประมาณ 2564
7. เรื่อง ทุนทรัพย์ค่าภัตตาหารพระราชทาน จากสำนักพระราชวัง
8. เรื่อง สรุปเงินรับบริจาคบำรงมหาวิทยาลัยทุกรายการ ปีงบประมาณ 2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 -กันยายน 2565)
9. เรื่อง สรุปรายรับ – รายจ่ายกองทุนค่าภัตตาหารพระนิสิต ปีงบประมาณ 2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – กันยายน 2565)
10. เรื่อง รายงานจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมรายการ “เสียงธรรมจากมหาจฬาอาศรม”
11. เรื่อง พิธีถวายลานโพธิ์ ลานธรรม อนุสรณ์ “อายวัฒนมงคล 62 ปี พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร.” และพิธีวางศิลาฤกษ์ยกเสาเอกรับรองมหาเถระ
12. เรื่อง แจ้งกำหนดการทอดกนสามัคคี ประจำปี 2565 มหาจฬาอาศรม และศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน
13. เรื่อง การดำเนินการขอต่อสัญญาเช่าและขอตรวจสอบรังวัดเขตที่ดินราชพัสดุ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน จังหวัดเพชรบูรณ์
14. เรื่อง การดำเนินงานอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2565 (ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565)
15. เรื่อง การดำเนินงานโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จำปีงบประมาณ 2565 (ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565)
16. เรื่อง ความคืบหน้าโครงการศาสตร์พระราชาเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
17. เรื่อง ขอความเห็นชอบการดำเนินการวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์การบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
18. เรื่อง ขอความเห็นชอบการดำเนินการจัดทำปฏิทิน และไดอารี่ ประจำปี 2566
19. เรื่อง ขอความเห็นชอบสติ๊กเกอร์ไลน์ มหาวิทยาลัยมหาจฬาลงกรณราชวิทยาลัย
20. เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง ประกาศสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
21. เรื่อง ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนา และบริการสังคม ประจำปี พ.ศ. 2566