การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

0
148
วันพุธที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มจร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม อาคาร ๗๒ ปี พระวิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉัน) ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM Meeting
โดยมีวาระสำคัญ ดังนี้
๑. เรื่อง แจ้งการมรณภาพของพระครูโสภณพุทธิศาสตร์, ผศ.ดร.
๒. เรื่อง แจ้งคำสั่งมหาวิทยาลัย ตำแหน่งรักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่
๓. เรื่อง แจ้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับใบรับรองโรงอาหาร ได้มาตรฐานตามกฎหมายกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมป้าย Clean Food Good Taste
๔. เรื่อง การดำเนินการของส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมฯ
๕. เรื่อง การดำเนินการของส่วนธรรมนิเทศ
๖. เรื่อง การดำเนินการของอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย
๗. เรื่อง การดำเนินการของโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์
๘. เรื่อง ติดตามการดำเนินการปรับปรุงห้องสำนักงานส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม และกองสื่อสารองค์กร
๙. เรื่อง ขอความเห็นชอบแบบกูฏิรับรองผู้บริหาร แบบที่ ๕ จำนวน ๑ ชุด
๑๐. เรื่อง ขอความเห็นชอบระเบียบการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน แบบออนไลน์ ของรายการเสียงธรรมจากมหาจุฬาอาศรม